Obchodní podmínky

a reklamační řád     


Dostal se k Vám poškozený balíček nebo jste poškození způsobené přepravou zjistili až po otevření? To nás moc mrzí. Máme pro Vás návod, jak v takových situacích postupovat, aby se vše co nejrychleji vyřešilo.

Přepravní obal je na pohled poničený nebo zdeformovaný.

V případě, že vám kurýr přivezl zjevně poškozený balíček, máte plné právo ho odmítnout.

Zároveň ale můžete balíček přijmout, sepsat s kurýrem formulář Zápis o škodě (pokud již není sepsaný přepravní společností a připojený k zásilce) a zkontrolovat, zda nedošlo k porušení obsahu zásilky.

Přepravní obal je v pořádku, ale obsah je poškozený.

Pokud zjistíte, že je obsah balíčku poškozený, neprodleně nás informujte na reklamace@cerpadlavrchlabi.cz


Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád č. 1/2021

platné od 20. 7. 2021

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto VOP slouží k poskytnutí povinných informací Zákazníkům dle platných právních předpisů České republiky při uzavírání Kupní smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo a/nebo Smlouvy o poskytování Servisních služeb s Dodavatelem a k zachycení obsahu těchto Smluv.

1.2. Tyto VOP jsou součástí každé Kupní smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo a/nebo Smlouvy o poskytování Servisních služeb uzavřené mezi Dodavatelem a Zákazníkem, není-li výslovně dohodnuto jinak.

1.3. Na Zákazníka, který je Spotřebitelem, se vztahují veškerá ustanovení těchto VOP. Ustanovení těchto VOP, u nichž je uvedeno, že se vztahují na Spotřebitele, se nevztahují na Zákazníka, který vůči Dodavateli vystupuje v postavení podnikatele.

 

2. DEFINICE POJMŮ

 

2.1. Pojmy psané s velkým počátečním písmenem mají v těchto VOP následující význam:

„VOP“ znamená tento dokument – Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád č. 1/2021, který je nedílnou součástí Smlouvy;

„E-shop“ znamená internetovou stránku na webové adrese https://cerpadlavrchlabi.cz, na které je Dodavatelem provozován internetový obchod se Zbožím. V E-shopu je Zákazníkům umožněn výběr Zboží, a odeslání nabídky na uzavření Kupní smlouvy;

„Kupní cena“ znamená úplatu za prodej Zboží dle Kupní smlouvy. Kupní cena je určena a je splatná v českých korunách;

„Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Dodavatelem a Zákazníkem ve smyslu ust. § 2085 a násl. OZ, jejímž předmětem je koupě Zboží;

„OZ“ znamená zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění;

„Objednávka“ znamená návrh na uzavření Smlouvy učiněný Zákazníkem Dodavateli, i pokud byl učiněn prostřednictvím E-shopu, ve smyslu ust. § 1731 a násl. OZ;

"Potvrzení Objednávky" znamená doručení e-mailu Zákazníkovi, který obsahuje rekapitulaci Objednávky (včetně Kupní ceny), jehož odesláním Zákazníkovi je uzavřena Smlouva;

„Dodavatel“ znamená ČERPADLA VRCHLABÍ s. r. o., IČO 260 11 727, se sídlem Krkonošská 1107, 543 01 Vrchlabí, e-mail: info@cerpadlavrchlabi.cz;

„Účet Dodavatele“ znamená bankovní účet Dodavatele vedený u České spořitelny a.s., č.ú: 4016560369/0800, IBAN: CZ5108000000004016560369, SWIFT CODE: GIBACZP;

„Zboží“ znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Dodavatele ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy nebo v E-shopu a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Dodavatele. Jedná se zejména o čerpadla, čerpací stanice, dmychadla, vývěry, kompresory, plastové a litinové potrubí, šoupátka, ventily, pojišťovací ventily, ložiska, gufera, těsnění, lepidla, klínové řemeny a obdobný materiál;

„Sklad“ znamená provozovnu Dodavatele na adrese: Krkonošská 1107, 543 01 Vrchlabí

„Zákazník“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která s Dodavatelem uzavřela Smlouvu a/nebo učinila Objednávku a/nebo jí byla doručena nabídka;

„Spotřebitel“ je osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dodavatelem nebo s ním jinak jedná;

„Ceník“ znamená aktuální ceník Zboží a Servisních služeb Dodavatele ke dni uzavření Kupní smlouvy a/nebo Smlouvy o poskytování servisních služeb, který je zveřejněný na adrese [DOPLNIT] a rovněž k dostání v provozovně Dodavatele na adrese: Krkonošská 1107, 543 01 Vrchlabí. Aktuální znění Ceníku zveřejněné na výše uvedené webové adrese ke dni uzavření Smlouvy se považuje za součást těchto VOP a součást Smlouvy. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku;

„Dílo“ znamená zhotovení věci blíže specifikované ve Smlouvě o dílo, kterou je zpravidla montáž nebo instalace Zboží, např. instalace vodních čerpadel, čerpacích stanic, vodovodů a/nebo kanalizací;

„Smlouva o Dílo“ znamená smlouvu o dílo uzavřenou v souladu s VOP ve smyslu ust. § 2586 a násl. OZ, jejímž předmětem je zhotovení sjednaného Díla;

„Cena Díla“ znamená cenu za Dílo uvedenou ve Smlouvě o dílo, kterou je Zákazník povinen zaplatit Dodavateli za provedení Díla;

„Cena“ znamená Kupní cenu, Cenu Díla a cenu Servisních služeb;

„Servisní služby“ znamenají činnost Dodavatele spočívající v (i) odstranění vad a/nebo poruch na Zboží nebo Díle nebo jiných obdobných technologiích specifikovaných ve Smlouvě o poskytnutí servisních služeb (zejména na vodních čerpadlech, čerpacích stanicích) a/nebo (ii) pravidelných prohlídkách Zboží, Díla zakoupených u Dodavatele, které jsou v provozu a/nebo (iii) provádění školení obsluhy provozovaného Zboží a/nebo Díla nebo jiných obdobných provozovaných technologií, jak je případně blíže specifikováno ve Smlouvě o poskytování servisních služeb;

„Smlouva o poskytování servisních služeb“ znamená nepojmenovanou smlouvu uzavřenou v souladu s VOP ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 OZ, nebo případně dle předmětu činnosti smlouvu o dílo ve smyslu ust. § 2586 a násl. OZ a je-li součástí rovněž dodání Zboží, pak kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2085 a násl. OZ jejímž předmětem je poskytování Servisních služeb;  

„Smlouva“ znamená Kupní smlouvu a/nebo Smlouvu o dílo a/nebo Smlouvu o poskytování servisních služeb, podle toho, kterou z těchto smluv zamýšlejí Dodavatel a Zákazník uzavřít nebo již uzavřeli.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

3.1. Smlouvu lze v souladu s těmito VOP uzavřít písemně nebo ústně. Písemně je Smlouva uzavřena okamžikem podpisu Smlouvy Zákazníkem a Dodavatelem nebo učiněním písemné Objednávky Zákazníkem a jejím písemným odsouhlasením Dodavatelem. Ústně je smlouva uzavřena okamžikem učinění ústní Objednávky Zákazníkem a jejím ústním odsouhlasením Dodavatelem.

3.2. Veškerá prezentace Zboží umístěná v E-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. E-shop obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží a nákladů za dopravu Zboží. Kupní ceny Zboží jsou uvedeny bez DPH i s DPH a včetně balného, není-li v Kupní ceně ujednáno něco jiného. Kupní ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Návrhem (nabídkou) na uzavření Kupní smlouvy je Objednávka Zákazníka, tj. vyplnění objednávkového formuláře ve webovém rozhraní E-shopu Zákazníkem. Objednávkový formulář obsahuje k vyplnění pole pro údaje, které spolu s těmito VOP tvoří podstatný obsah uzavírané Kupní smlouvy, zejména označení Zákazníka, jeho emailové adresy a adresy bydliště, specifikaci Zboží, jeho množství a ceny, způsob a podmínky úhrady kupní ceny, způsob dopravy, místo dodání.

3.5. Nabídku může učinit rovněž Dodavatel. Nabídka Dodavatele je nezávazná, není-li v ní výslovně uvedeno jinak. Je-li Nabídka Dodavatele závazná, platí jako návrh Smlouvy po dobu 14 dnů ode dne jejího učinění. Není-li v této lhůtě závazná nabídka Dodavatele akceptována Zákazníkem, zaniká její platnost a případná akceptace Zákazníkem došlá Dodavateli nezakládá Smlouvu, ledaže Dodavatel Zákazníkovi bez zbytečného odkladu alespoň ústně sdělí, že akceptaci považuje za včasnou.

3.6. Objednávkový formulář Zákazník vyplní na internetové stránce E-shopu. Před odesláním bude Zákazníkovi zobrazena rekapitulace Objednávky se všemi podstatnými údaji navrhované Kupní smlouvy, tj. zejména označení Zákazníka, jeho emailové adresy a adresy bydliště, specifikace Zboží, jeho množství a ceny, způsob a podmínky úhrady Kupní ceny, způsob dopravy, místo dodání, aby je Zákazník mohl zkontrolovat a v případě chyby v zadaných údajích se mohl vrátit do kroku zadání údajů a chyby opravit. Objednávku odešle Zákazník Dodavateli kliknutím na tlačítko „Vytvořit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Dodavatelem považovány za správné.

3.7. Dodavatel neprodleně po odeslání Objednávky Zákazníkem provede Potvrzení Objednávky – tj. obdržení Objednávky Zákazníkovi potvrdí e-mailem na e-mailovou adresu zadanou do formuláře Objednávky prostřednictvím E-shopu. K uzavření Kupní smlouvy dochází okamžikem, kdy Dodavatel Zákazníkovi potvrdí Objednávku odesláním akceptačního emailu, který bude obsahovat shrnutí Objednávky a podstatných údajů uzavřené Kupní smlouvy a sdělení, že Dodavatel akceptuje Objednávku. V příloze akceptačního emailu budou tyto VOP.

3.8. Přijetím (akceptací) Objednávky ze strany Dodavatele vznikají mezi Zákazníkem a Dodavatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny v Objednávce a jejím potvrzení, těmito VOP a příslušnými zákonnými ustanoveními. Uzavření Smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí je vyloučeno a stejně tak je vyloučeno uzavření Smlouvy s odchylkou měnící Smlouvu podstatným způsobem, ledaže se na tom Zákazník a Dodavatel výslovně dohodnou.

3.9. Objednané Zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností Dodavatele odesláno dle těchto VOP přepravcem, je-li se Zákazníkem dohodnuto místo plnění v ČR na adrese Zákazníka, činí dodací lhůta 30 dnů ode dne učinění Objednávky. Je-li jako místo plnění Zboží určen Sklad činí dodací lhůta 20 dnů ode dne učinění Objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Zákazník stanovil v Objednávce nebo osobním převzetím Zboží Zákazníkem.

 

3.10. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše Kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.11. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si Zákazník hradí sám.

 

4. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY  

 

4.1. Kupní cena, Cena Díla a cena Servisních služeb (dále společně též jako „Ceny“) jsou uvedeny ve Smlouvě, popř. v Potvrzení Objednávky. Není-li Cena uvedena ve Smlouvě či v Potvrzení Objednávky, platí, že je určena ve výši dle Ceníku platného ke dni uzavření Smlouvy.  

4.2. Je-li sjednána povinnost Dodavatele Zboží odeslat je Zákazník povinen zaplatit Dodavateli k Ceně rovněž dopravné ve výši skutečně vynaložené Dodavatelem na dopravce (případně uvedené ve Smlouvě). V Ceně nejsou zahrnuty žádné vedlejší náklady, není-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, např. pojištění předmětu dopravy, apod.  

4.3. Dodavatel je plátcem DPH. Všechny ceny uváděné na E-shopu jsou uváděny včetně i bez DPH. Všechny ceny uvedené v Ceníku Dodavatele jsou uvedeny bez DPH, která k nim bude připočtena ve výši dle platných právních předpisů.  

4.4. Cena Díla nebo poskytnutí Servisní služby je splatná nejpozději do čtrnácti dnů ode dne provedení Díla nebo poskytnutí Servisní služby. V případě nákupu Zboží na E-shopu a volbě způsobu úhrady na Účet dodavatele je Cena Zboží splatná dle pokynů k platbě obsažených v e-mailu potvrzující zadání Objednávky, před zaplacením nebude Zboží odesláno. Je-li Zboží zasíláno na dobírku je Kupní cena splatná při dodání Zboží dopravcem. Dodavatel vystaví na účtovanou Cenu daňový doklad v souladu s právními předpisy. Zálohy na zaplacení Ceny je Zákazník povinen platit ve výši a ve lhůtách dohodnutých ve Smlouvě.  

4.5. Je-li Zákazník v prodlení s úhradou Ceny je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky Ceny za každý kalendářní den prodlení. Toto ustanovení působí vůči Zákazníkům s výjimkou Spotřebitelů.

4.6. Kupní cenu lze hradit v hotovosti, bankovním převodem na Účet Dodavatele, bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay, bezhotovostně platební kartou nebo dobírkou, konkrétní způsob úhrady je uveden ve Smlouvě.  

4.7. Vyskytne-li se při provádění Díla nebo poskytování Servisních služeb potřeba prací, které Dodavatel nemohl při vynaložení odborné péče předvídat a ani na jejich potřebu nebyl upozorněn Zákazníkem, má Dodavatel právo na přiměřené navýšení dohodnuté Ceny o cenu prací, které takto nebylo možné předvídat. Nesouhlasí-li Zákazník s takovým navýšením Ceny, je oprávněn od Smlouvy odstoupit, je však povinen zaplatit část dohodnuté Ceny, která připadá na práce již provedené Dodavatelem před odstoupením Zákazníka. Nutnost zvýšení Ceny dle tohoto odstavce včetně odůvodnění nové Ceny je Dodavatel povinen oznámit písemně Zákazníkovi bez zbytečného odkladu poté, kdy se dozvěděl o nutnosti tohoto navýšení Ceny. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení oznámení s novou Cenou, platí, že se zvýšením Ceny souhlasí.

4.8. Provádí-li se Dílo po částech nebo se značnými náklady a neujednali-li si Dodavatel se Zákazníkem placení zálohy, může Dodavatel požadovat během provádění Díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.  

4.9. Zákazník je povinen, je-li v prodlení se zaplacením Ceny, umožnit Dodavateli výkon jeho vlastnických práv ke Zboží nebo Dílu a nesmí Zboží nebo Dílo do doby přechodu vlastnictví k němu z Dodavatele na Zákazníka jakkoli zatěžovat (např. zřídit k němu zástavní právo, věcné břemeno, apod.). V případě prodlení Zákazníka přechází nebezpečí škody na věci z jakékoli příčiny na Zákazníka.

4.10. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží a/nebo Díle a/nebo Servisních službách je Dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení Kupní ceny a/nebo Ceny Díla a/nebo ceny Servisní služby.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

5.1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) a e) OZ nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož ani od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 VOP či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ  právo od Kupní smlouvy na Zboží zakoupené prostřednictvím E-shopu odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Dodavateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Odstoupení od smlouvy uplatní Spotřebitel odesláním vyplněného reklamačního formuláře, který tvoří přílohu č. 1 k těmto VOP na e-mailovou adresu: info@cerpadlavrchlabi.cz, eshop@cerpadlavrchlabi.cz pro online objednávky nebo poštou na adresu Dodavatele, Zboží je nutno zaslat/doručit na adresu Dodavatele v tomto formuláři uvedenou k vyřízení odstoupení od Kupní smlouvy.

5.4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.2 VOP se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Spotřebitelem Dodavateli vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Dodavateli. Jestliže Spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Dodavatel nabízí, vrátí Dodavatel Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

5.5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.2 VOP musí být vracené Zboží v původním obalu, nepoužité, kompletní a nepoškozené. V případě, že nebude Zboží vrácené Spotřebitelem splňovat uvedené podmínky, je Spotřebitel oprávněn přesto od Kupní smlouvy odstoupit, Dodavatel je však v takovém případě oprávněn požadovat po Spotřebiteli v souvislosti s vrácením Zboží náhradu nákladů skutečně vynaložených na uvedení tohoto Zboží do původního stavu, tj. stavu odpovídajícího situaci, při které by byly splněny všechny podmínky výše uvedené. Tyto náklady jsou splatné do deseti dnů od odstoupení.  

5.6. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.2 VOP vrátí Dodavatel peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Dodavatel od Spotřebitele přijal. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Spotřebitelem již při vrácení zboží Spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Dodavateli odeslal.

5.7. V případech, kdy má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Dodavatel také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí Zboží Spotřebitelem. V takovém případě vrátí Dodavatel Spotřebiteli Kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Spotřebitelem.

5.8. Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že Zákazník bude v prodlení se zaplacením Kupní ceny a/nebo Ceny Díla a/nebo ceny Servisní služby (nebo případně dopravného) delším než pět pracovních dní.

5.9. Je-li společně se Zbožím a/nebo Dílem poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Dodavatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Zbožím Dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, PROVEDENÍ DÍLA  

 

6.1. V případě, že je způsob dopravy Zboží smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.  

6.2. Je-li se Zákazníkem dohodnuto místo plnění Zboží Sklad činí dodací lhůta 20 dnů ode dne učinění Objednávky. Je-li se Zákazníkem dohodnuto jiné místo plnění v ČR, činí dodací lhůta 30 dnů ode dne učinění Objednávky.  

6.3. Je-li Dodavatel podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Zákazníkem v Objednávce, je Zákazník povinen převzít Zboží při dodání.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí Zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě Zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Dodavatele, jsou-li Dodavatelem vydány.

6.7. Termíny pro dodání Zboží, provedení Díla a/nebo poskytování Servisních služeb jsou specifikovány v Potvrzení Objednávky, popř. ve Smlouvě. Zboží je dodáno, je-li nejpozději v dohodnutém termínu připraveno pro Zákazníka k vyzvednutí ze Skladu nebo na jiném dohodnutém místě plnění nebo je předáno dopravci k přepravě, není-li Zákazník Spotřebitelem. Pokud je Zákazník Spotřebitelem a určil dopravce Zákazník, aniž by mu ho Dodavatel nabídnul, je Zboží dodáno předáním takto Zákazníkem vybranému dopravci. Pokud Zákazník určil dopravce nabídnutého Dodavatelem, je Zboží dodáno jeho předáním Zákazníkovi dopravcem.  

6.8. Dílo je provedeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O převzetí Díla sepíší Zákazník a Dodavatel písemný záznam (předávací protokol).  

6.9. Servisní služby jsou poskytnuty okamžikem jejich provedení nebo v případě jakýchkoli překážek na straně Zákazníka znemožňujících jejich úplné provedení, dostaví-li se Dodavatel na místo plnění v dohodnutém termínu, připravený k poskytnutí objednaných Servisních služeb.  

6.10. Termíny dohodnuté k plnění Dodavatele se prodlužují o dobu, po kterou je Zákazník v prodlení se zajištěním nezbytné součinnosti nutné ke splnění závazku Dodavatele (např. zajištění stavební připravenosti místa v případě Smlouvy o Dílo, nebo zajištění přístupu Dodavatele v případě poskytování Servisních služeb) nebo splněním některé své povinnosti dle Smlouvy a/nebo VOP.  

6.11. Zákazník je povinen poskytnout Dodavateli všechny nezbytné dokumenty nutné ke splnění závazků Dodavatele dle Smlouvy. V případě Smlouvy o Dílo je Zákazník zejména povinen poskytnout Dodavateli pravomocné stavební povolení, je-li ke zhotovení Díla právními předpisy vyžadováno, a dále projektovou dokumentaci požadovaného Díla. Dodavatel nezajišťuje získání stavebního povolení ani kolaudačního rozhodnutí ohledně Díla.  

6.12. Předá-li Dodavatel dopravci věc pro přepravu k Zákazníkovi v místě určeném Kupní smlouvou, přechází na Zákazníka nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. V případě Smlouvy o Dílo přechází nebezpečí škody na věci okamžikem dokončení Díla Dodavatelem.

6.13. Zákazník je povinen převzít Zboží a/nebo Dílo i tehdy, má-li Zboží a/nebo Dílo nepodstatné vady nebránící řádnému užití Zboží a/nebo Díla. Převzetí Zboží a/nebo Díla a/nebo provedení Servisních služeb je Zákazník povinen potvrdit podpisem dodacího listu nebo protokolu o předání a převzetí Díla, Zboží či technologie.  

6.14. Je-li, v případě Servisních služeb, sjednána doprava technologie Dodavatelem od Zákazníka do provozovny Dodavatele (a zpět) k provedení opravy, je Zákazník povinen předat předmětnou technologii Dodavateli k přepravě a převzít opět technologii po provedených Servisních službách zpět v dohodnutý termín a v dohodnutém místě, kterým se rozumí, není-li sjednáno jinak sídlo nebo místo podnikání nebo trvalé bydliště Zákazníka. V takovém případě jsou Servisní služby poskytnuty. Dopravné není zahrnuto v ceně a bude účtováno ve výši dle Ceníku nebo Smlouvy o poskytování Servisních služeb.  

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

 

7.1. Zákazník je povinen Zboží a/nebo Dílo ihned při jeho dodání nebo při jeho převzetí prohlédnout, zda nevykazuje zjevné vady (zejména, zda je dodáno odpovídající množství Zboží, apod.). Vykazuje-li Zboží a/nebo Dílo zjevné vady je Zákazník povinen tyto vady ihned při převzetí písemně vytknout Dodavateli a není v takovém případě povinen Zboží a/nebo Dílo převzít. V případě, že Zákazník Zboží a/nebo Dílo převezme i přesto, že má zjevnou vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání či převzetí Zboží a/nebo Díla, aniž tuto vadu při předání písemně vytkne, nemá Zákazník práva z vadného plnění.

7.2. Zákazník je povinen oznámit jinou než zjevnou vadu Zboží a/nebo Díla Dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasně prohlídce a dostatečné péči zjistit.

7.3. Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím Zboží a/nebo Díla věděl, že Zboží má vadu anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.  

7.4. Dodavatel odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Dodavatel zejména odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník Zboží převzal:

7.4.1. má Zboží vlastnosti, které si Dodavatel a Zákazník ujednali, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Zákazník mohl důvodně očekávat s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

7.4.2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí, nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

7.4.3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku, předloze nebo projektové dokumentaci, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku, předlohy nebo projektové dokumentace;

7.4.4. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a;

7.4.5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.5. Projeví-li se vada uvedená v odst. 7.4. VOP v průběhu 6 měsíců od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

7.6. Ustanovení uvedená v odst. 7.4. VOP se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

7.7. Dílo má vady, neodpovídá-li požadavkům uvedeným ve Smlouvě o Dílo. Dodavatel odpovídá za vady, které se projeví v záruční době, neodpovídá však za zjevné vady, které Zákazník neoznačil během předání Díla písemně v předávacím protokolu. Za vady Díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Dodavatel jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

7.8. Dodavatel stanovuje záruční dobu pro jednotlivé druhy nabízených plnění následovně:

7.8.1. na Zboží dodané jako nové je poskytnuta záruku v dálce trvání 24 měsíců ode dne jeho dodání;  

7.8.2. na Dílo je poskytována záruka v délce trvání 24 měsíců ode dne jeho dokončení za předpokladu provádění pravidelných Servisních služeb (prohlídek Díla) Dodavatelem nejméně dvakrát ročně;  

7.8.3. na Servisní služby poskytuje Dodavatel záruku vztahující se na provedené práce a dodané součástky v délce trvání 6 měsíců ode dne provedení Servisních služeb.  

7.9. Ve lhůtách stanovených pro jednotlivé druhy nabízených plnění dle ustanovení odst. 7.8. těchto VOP je Zákazník oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení Smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): (i) odstranění vady dodáním nového Zboží nebo dodáním chybějícího Zboží a/nebo chybějící části Díla, (ii) bezplatné odstranění vady opravou, (iii) přiměřenou slevu z Ceny, (iv) odstoupení od Smlouvy a vrácení Ceny. Podstatné je takové porušení Smlouvy, o němž strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

7.10. U vady, která znamená nepodstatné porušení Smlouvy je Zákazník oprávněn požadovat odstranění vady Zboží či Díla (není-li to nepřiměřené i dodáním nového Zboží bez vad) nebo slevu z Ceny. Pokud Zákazník nezvolí, že požaduje slevu, je Dodavatel oprávněn vadu odstranit opravou nebo dodáním nového Zboží nebo toho, co chybí. Neodstraní-li Dodavatel vadu Zboží a/nebo Díla včas nebo vadu Zboží a/nebo Díla odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu anebo v případě Kupní smlouvy od ní odstoupit.  

7.11. Zákazník není oprávněn požadovat provedení náhradního Díla, jestliže předmět Díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat Dodavateli.

7.12. Odstranění vady dodáním nového Zboží bez vad může Zákazník požadovat také v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo větší počet vad řádně užívat. V takovém případě může Zákazník od Kupní smlouvy rovněž odstoupit.

7.13. Reklamaci uplatní Zákazník odesláním vyplněného reklamačního formuláře, který tvoří přílohu č. 2 k těmto VOP v případě koupě Zboží, přílohu č. 3 k těmto VOP v případě Smlouvy o Dílo a přílohu č. 4 k těmto VOP v případě Servisní služby, a to na e-mailovou adresu: info@cerpadlavrchlabi.cz nebo poštou na adresu Dodavatele, vadné Zboží je nutno zaslat/doručit na adresu Dodavatele v tomto formuláři uvedenou k posouzení vady. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení Dodavateli, nebo od doručení reklamace v případě Smlouvy o Dílo. O vyřízení reklamace bude Dodavatel informovat Zákazníka e-mailovou zprávou.

7.14. Dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů od doručení reklamace o tom, zda reklamaci uznává či neuznává. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace Spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

8.1. Informační povinnost Dodavatele v postavení správce osobních údajů vůči Zákazníkovi ve smyslu ustanovení čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely splnění Smlouvy, plnění právních povinností Dodavatele a realizaci oprávněných zájmů Dodavatele plní Dodavatel prostřednictvím zvláštního informačního dokumentu dostupného na webu: SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9. DALŠÍ SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM

 

9.1. Vlastnictví Zboží a/nebo Díla na Zákazníka přechází převzetím Zboží a/nebo Díla, pokud to nevylučují kogentní ustanovení OZ, které uvádějí, že vlastníkem zhotoveného Díla musí být Zákazník, nikoliv však dříve, než zaplacením celé Kupní ceny Zboží a/nebo Ceny Díla. Je-li Zákazník v prodlení se zaplacením Kupní ceny a/nebo Ceny Díla a/nebo některého z dalších nároků Dodavatele vyplývajících z Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dílo, je Zákazník povinen za dobu tohoto prodlení uhradit Dodavateli přiměřené nájemné za užívání Zboží a/nebo Díla z celkové Kupní ceny a/nebo Ceny Díla (nebo jeho alikvotní část), která byla sjednána v Kupní smlouvě a/nebo Smlouvě o Dílo.  

9.2. Prostřednictvím E-shopu může zákazník učinit Objednávku pouze na Zboží nebo Servisní služby.

9.3. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.  

9.4. Smlouvy uzavřené podle těchto VOP jsou archivovány Dodavatelem v elektronické a/nebo písemné podobě a nejsou veřejně přístupné. Po předchozí domluvě může být tato dokumentace Zákazníkovi na jeho žádost zpřístupněna.

9.5. Dodavatel je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky – množství Zboží, výše Ceny, náklady na přepravu apod., požádat Zákazníka o autorizaci Objednávky učiněné v E-shopu vhodným způsobem např.: e-mailem, telefonicky. V takovém případě se Objednávka učiněná považuje za učiněnou a Smlouva za uzavřenou až okamžikem, kdy dojde k autorizaci Objednávky Zákazníkem způsobem určeným Dodavatelem.  

9.6. Je-li Dílo součástí vlastní dodávky Zákazníka, kterou Zákazník poskytuje jako zhotovitel svému objednateli, tedy má-li být Dodavatel poddodavatelem ve vztahu Zákazníka a jeho objednatele, zavazuje se Zákazník zajistit, aby v rámci jeho vlastního vztahu k jeho objednateli bylo smluvně vyloučeno použití ustanovení § 2630 OZ, jinak odpovídá za škodu vzniklou Dodavateli porušením této povinnosti.  

9.7. Dodavatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

9.8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy, Smlouvy o poskytování Servisních služeb a Smlouvy o Dílo je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Zákazníci mohou využít také platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.9. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.10. Dodavatel je oprávněn k prodeji Zboží, zhotovení Díla a poskytování Servisních služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.11. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.12. Nebezpečí škody na Zboží a/nebo Díle nese ten, kdo je vlastníkem. V případě Díla přechází nebezpečí škody na Díle okamžikem dokončení Díla Dodavatelem.

9.13. Tyto VOP jsou Zákazníkovi zpřístupněny před odesláním Objednávky v E-shopu a jsou mu rovněž zaslány jako příloha Potvrzení Objednávky. Zákazník souhlasí s tím, že tyto VOP jsou mu zpřístupněny elektronicky ve formátu dokumentu .pdf.  

 

10. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

10.1. Smlouvu uzavřenou dle těchto VOP lze měnit pouze písemně se souhlasem obou stran. Veškerá ujednání a právní jednání týkající se Smlouvy, kterékoli jejich části, a/nebo zajištující či utvrzující práva a povinnosti ve Smlouvě uvedené, zvláště pokud jde o postoupení pohledávky, smluvní pokuty, úroky z úroků a úpravu promlčecí doby, vyjma zániku ústně uzavřené smlouvy dohodou (vše v této větě uvedené dále souhrnně jen „Ujednání“), lze učinit výhradně písemně s podpisy obou ze stran, jinak se k nim nepřihlíží. Výslovně se tímto vylučují veškerá dispozitivní ustanovení zákona, dle kterých by bylo možné uzavřít smlouvu či dohodu, jejímž předmětem by bylo Ujednání, v jiné než písemné formě s podpisy obou ze stran.  

 

10.2. Tyto VOP jsou součástí každé uzavřené Smlouvy počínaje 20. 7. 2021. Případné porušení podmínek smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Zákazníkem uvedených v těchto VOP má stejné následky jako porušení samotné smlouvy.

10.3. Součástí těchto VOP jsou následující přílohy:

10.3.1. Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy;

10.3.2. Formulář pro uplatnění reklamace při koupi Zboží;

10.3.3. Formulář pro uplatnění reklamace ze Smlouvy o Dílo;

10.3.4. Formulář pro uplatnění reklamace ze smlouvy o poskytování Servisních služeb;

10.4. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Dodavatel a Zákazník sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.5. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto VOP.

10.6. Kontaktní údaje Dodavatele jsou (i) provozovna a sklad Dodavatele Krkonošská 1107, 543 01 Vrchlabí, (ii) e-mail: info@cerpadlavrchlabi.cz a (iii) telefon: +420 499 421 158.

Ve Vrchlabí dne 20.7.2021

 

 

Příloha č. 1 k VOP

Odstoupení od kupní smlouvy

 

Zákazník:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:  

E­mail:  

 

 

Dodavatel:

ČERPADLA VRCHLABÍ s. r. o., IČO 260 11 727

se sídlem Krkonošská 1107, 543 01 Vrchlabí

E-mail: info@cerpadlavrchlabi.cz

Telefon: +420 499 421 158

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu zboží: _________________, datum objednání: ________, datum převzetí zboží: ___________,  

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, žádám Vás o vrácení kupní ceny zboží ve výši ___________,- Kč a ___________,- Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo _____________________, VS:___________ nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

 

V_________________, dne_________________,

 

 

 

___________________

podpis zákazníka (je-li zasíláno v listinné podobě)

 

 

Přílohy:

kopie kupního dokladu

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 k VOP

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) – koupě zboží

Zákazník:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:  

E­mail:  

 

Dodavatel:

ČERPADLA VRCHLABÍ s. r. o., IČO 260 11 727

se sídlem Krkonošská 1107, 543 01 Vrchlabí

E-mail: info@cerpadlavrchlabi.cz

Telefon: +420 499 421 158

 

Vážení,

dne _________________ jsem od Vás zakoupil/a  

druh zboží _________________

číslo daňového dokladu (faktury) _________________

Na uvedeném zboží (které Vám zasílám spolu s tímto dopisem) se nyní vyskytla následující vada:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Popsanou vadu považuji za podstatné / nepodstatné porušení smlouvy (vyhovující variantu zakroužkovat)

a jako preferovanou variantu řešení reklamace volím (uveďte, zda požadujete opravu, dodání nového zboží nebo jiný způsob vyřízení reklamace):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

a požaduji, abyste mi do 3 kalendářních dnů od uplatnění reklamace sdělili, zda reklamaci uznáváte, jakou lhůtu navrhujete k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznáváte. Bude-li reklamace uznána, žádám o její vyřízení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.  

Zároveň vás žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil/a, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

Předem děkuji za kladné vyřízení

V_________________, dne _________________,

 

___________________

Podpis zákazníka (je-li zasíláno v listinné podobě)

Přílohy:

kopie kupního dokladu

 

Příloha č. 3 k VOP

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) – smlouva o dílo

Zákazník:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:  

E­mail:  

 

Dodavatel:

ČERPADLA VRCHLABÍ s. r. o., IČO 260 11 727

se sídlem Krkonošská 1107, 543 01 Vrchlabí

E-mail: info@cerpadlavrchlabi.cz

Telefon: +420 499 421 158

 

Vážení,

dne __. __. ____ jste v místě _________________ provedli dílo, spočívající v _____________________________, které bylo předáno dne __. __. ____ na základě předávacího protokolu č. ________ a uhrazeno na základě daňového dokladu (faktury) č. _________________

Na uvedeném díle se nyní vyskytla následující vada:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Popsanou vadu považuji za podstatné / nepodstatné porušení smlouvy (vyhovující variantu zakroužkovat)

a jako preferovanou variantu řešení reklamace volím (uveďte, zda požadujete opravu nebo jiný způsob vyřízení reklamace):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

a požaduji, abyste mi s ohledem na povahu díla v přiměřené lhůtě sdělili, zda reklamaci uznáváte, jakou lhůtu navrhujete k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznáváte. Bude-li reklamace uznána, žádám o její vyřízení bez zbytečného odkladu v přiměřené lhůtě s ohledem na povahu díla.

Zároveň vás žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil/a, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

Předem děkuji za kladné vyřízení

V_________________, dne _________________,

 

___________________

Podpis zákazníka (je-li zasíláno v listinné podobě)

Přílohy:

kopie daňového dokladu (faktury)

kopie předávacího protokolu

 

Příloha č. 4 k VOP

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) – servisní služby

Zákazník:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:  

E­mail:  

 

Dodavatel:

ČERPADLA VRCHLABÍ s. r. o., IČO 260 11 727

se sídlem Krkonošská 1107, 543 01 Vrchlabí

E-mail: info@cerpadlavrchlabi.cz

Telefon: +420 499 421 158

 

Vážení,

dne __. __. ____ jste v místě _________________ provedli servisní služby, spočívající v _____________________________, cena služeb byla uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) č. _________________

I přes poskytnuté servisní služby se vyskytla následující vada:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Popsanou vadu považuji za podstatné / nepodstatné porušení smlouvy (vyhovující variantu zakroužkovat)

a jako preferovanou variantu řešení reklamace volím (uveďte, zda požadujete opravu, dodání nového zboží nebo jiný způsob vyřízení reklamace):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

a požaduji, abyste mi do 3 kalendářních dnů od uplatnění reklamace sdělili, zda reklamaci uznáváte, jakou lhůtu navrhujete k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznáváte. Bude-li reklamace uznána, žádám o její vyřízení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.  

Zároveň vás žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil/a, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

Předem děkuji za kladné vyřízení

V_________________, dne _________________,

 

___________________

Podpis zákazníka (je-li zasíláno v listinné podobě)

Přílohy:

kopie daňového dokladu (faktury)

 

Dotaz na produkt zavřít
Načíst
Jsme on-line +420 499 421 158 (7:00–16:00)
Přihlášení zavřít